Logo Mensy

 

PROGRAM

Objednávání jednotlivých exkurzí, aktivit a přednášek bude možné od 1.3.2023 od 13 hodin.

Program pro vás průběžně doplňujeme a domlouváme. Každou událost je nutné si v systému zarezervovat!

Návštěvy historicky zajímavých míst - Exkurze po památkách

Bazilika sv. Prokopa

V roce 2003 byl na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO zapsán Areál bývalého benediktinského kláštera s bazilikou sv. Prokopa společně s židovskou čtvrtí se hřbitovem. Skvost středověkého stavitelství - trojlodní románsko-gotická bazilika sv. Prokopa je pro svou architektonickou jedinečnost klenotem mezi místními památkami.

V první polovině 13. století bylo pravděpodobně rozhodnuto o přestavbě někdejšího dřevěného klášterního areálu do kamenné podoby. Tak vznikl na místě opatského chrámu klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, od druhé poloviny 17. století nazývaný bazilikou sv. Prokopa.

Monumentální stavba byla značně poškozena při obléhání města vojsky uherského krále Matyáše Korvína v roce 1468 a více než dvě století byla využívána ke světským účelům. Sloužila jako konírna, obilná sýpka i pivovar. Teprve po obnově za vlády Valdštejnů začala bazilika opět sloužit k sakrálním účelům a byla zasvěcena sv. Prokopovi.

K nejcennějším prvkům baziliky patří nástěnné malby v opatské kapli a románská rozeta s původní desetidílnou kamennou kružbou. Výjimečná je i krypta, jejíž klenbu podpírá padesát sloupů.

Nabízíme vám komentovanou prohlídku, přihlašte se https://sedm.mensa.cz/events/?kat=7

Židovská čtvrť

Připomínkou dlouhé a bohaté historie židovské obce v Třebíči zůstala ojedinělá čtvrť, která se řadí mezi urbanisticky nejzachovalejší v Evropě. Židovské město získávalo svou tvář po dobu několika staletí. Úzké uličky, průchody, prampouchy, verandy a balkony vytvářejí jedinečný ráz území...

 

První písemná zmínka o Židech v Třebíči je z roku 1338, ale objevovali se zde pravděpodobně již dříve. Na levém břehu řeky Jihlavy postupně vznikala židovská čtvrť a ve 2. polovině 17. století dosáhla největšího rozmachu. V roce 1723 nařídil tehdejší majitel třebíčského panství Jan Josef z Valdštejna výměny domů mezi křesťany a Židy tak, aby vzniklo separované ghetto. Židé tak byli přesunuti do vymezeného prostoru a až do poloviny 19. století odděleni od svých křesťanských sousedů, s nimiž po staletí žili bez větších konfliktů. Ghetto bylo oficiálně zrušeno v roce 1848.

Zrovnoprávnění Židů v druhé polovině 19. století umožnilo jejich stěhování do jiných částí města.

Za 2. světové války byli Židé deportováni do koncentračních táborů. Z téměř 300 židovských obyvatel se vrátilo jen několik osob, které už neměly dostatek energie komunitu obnovit. Židovská komunita tak v Třebíči zanikla.

V roce 2003 byla židovská čtvrť společně s židovským hřbitovem a bazilikou sv. Prokopa se zámeckým areálem zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jedná se o jediný doklad židovské kultury mimo území Izraele, zapsaný na prestižní seznam. Přidaná hodnota třebíčských památek UNESCO spočívá především v tom, že zde na jediném území vedle sebe po staleOcitnete se ve 30. letech 20. století na třebíčském panství rodiny Valdštejnů. Seznámíte se
s životem hraběte Emanuela a hraběnky Adrienny, ovšem zavítáte i do daleké minulosti a dozvíte se
příběhy, které o třebíčském panství kolují.Ocitnete se ve 30. letech 20. století na třebíčském panství rodiny Valdštejnů. Seznámíte se
s životem hraběte Emanuela a hraběnky Adrienny, ovšem zavítáte i do daleké minulosti a dozvíte se
příběhy, které o třebíčském panství kolují.tí žili křesťané a Židé, dvě odlišná etnika rozdílného náboženství, kultury a tradic, a to bez větších konfliktů.

Dnes má židovská čtvrť více než sto dochovaných staveb, mezi něž patří například dvě synagogy, obecní dům, dům rabína, chudobinec, nemocnice, škola a další.

Židovská čtvrť je volně přístupná.

Zadní synagoga byla postavena kolem roku 1669. Interiér zdobí výmalba z počátku 18. století, která se řadí k nejkrásnějším barokním výmalbám na Moravě. V jejím sousedství byl před rokem 1798 vystavěn dům, který byl po rozsáhlé rekonstrukci upraven na židovské muzeum, dnes známé jako Dům Seligmanna Bauera.

Zadní synagoga sloužila k bohoslužebným účelům do 20. let 20. století, poté byla používána jako skladiště kůží a po 2. světové válce sloužila jako sklad ovoce a zeleniny. Teprve v letech 1989-1997 prošla rozsáhlou rekonstrukcí a byla zpřístupněna veřejnosti jako muzeum. V roce 2003 byla jako součást židovské čtvrti zapsána na prestižní Seznam památek UNESCO. Na ženské galerii synagogy je umístěna expozice s židovskou tematikou a unikátní model židovské čtvrti v měřítku 1:100, zachycující stav čtvrti k roku 1850.

Dům Seligmanna Bauera, stojící vedle Zadní synagogy, představuje jedinečnou expozici bydlení židovské rodiny v meziválečném období. V přízemí domu se nachází hokynářství, v patře kuchyň, ložnice a v přístavku na dvoře pak expozice řeznictví. Podkroví objektu je upraveno na přednáškový sál.

 

 

Nabízíme:

  • Okruh I – komentovaná prohlídka Zadní synagogy spojená s prohlídkou Domu Seligmanna Bauera, procházka židovskou čtvrtí se zastavením u zajímavých objektů. Délka prohlídky 1,5-2 hod.
  • komentovaná prohlídka Zadní synagogy spojená s prohlídkou Domu Seligmanna Bauera - kratší varianta

Židovský hřbitov

Jeden z největších a nejlépe zachovaných židovských hřbitovů v České republice byl jako součást židovské čtvrti v roce 2003 zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Nachází se na severním svahu kopce Hrádku a z židovské čtvrti k němu vede klikatá vozová cesta.

 

Židovský hřbitov vznikl na současném místě v 1. polovině 17. století. Nejstarší náhrobek je datován k roku 1631, hřbitov tedy vznikl nedlouho předtím. V roce 1888 byl hřbitov rozšířen na dnešní výměru 11 772 m2. Nachází se na něm asi 11 000 hrobů a 3 000 náhrobků. Na hřbitově je pochováno mnoho významných osobností, například rabíni J. J. Pollak a S. Pollak.

Důstojný pohřeb obyvatel ghetta obstarávalo tzv. Svaté bratrstvo (chevra kadiša), jež se staralo o zesnulé, nemocné a o nejchudší příslušníky obce. Členství v bratrstvu bylo považováno za společenskou poctu bez ohledu na majetek či sociální status.

V blízkosti vchodu na hřbitov vyrostla v roce 1903 nová obřadní síň, kde se konalo poslední rozloučení se zesnulými. V areálu hřbitova stojí památník židovských vojáků z 1. světové války a památník obětí rasové genocidy za 2. světové války.

Židovský hřbitov je volně přístupný veřejnosti.

Městská věž

Pětasedmdesát metrů vysoká dominanta historického jádra, spojená s průčelím kostela sv. Martina, se historicky váže k období roku 1335, kdy markrabě Karel, pozdější český král a římský císař Karel IV., povolil Třebíči řídit se normou městského práva.

 

Pětasedmdesátimetrová dominanta historického jádra, spojená s průčelím kostela sv. Martina, se historicky váže k období roku 1335, kdy markrabě Karel, pozdější český král a římský císař Karel IV., povolil Třebíči řídit se normou městského práva.

Věž byla postavena jako součást městského opevňovacího systému, několikrát také byla poničena požáry nebo vichřicemi. Není bez zajímavosti, že po dobytí města uherským králem Matyášem Korvínem roku 1468 ustála snahu jeho vojáků o podkopání a převrácení, a to jen díky pevným základům.

Po opravách v roce 1997 byla věž zpřístupněna veřejnosti. Po zdolání 162 schodů na ochoz ve výšce 35 metrů se návštěvníkům odkryje úchvatný pohled na Třebíč, včetně památek zapsaných v prestižním seznamu UNESCO.

V úrovni ochozu se nachází byt, kde bydlel hlásný, trubač a poté i věžník. Měli za úkol ohlašovat pravidelný čas, podle pověsti se však v Třebíči troubilo pouze do tří stran. Ve zvonici pod bytem jsou umístěny památné zvony. Dva z nich se zachovaly z bývalého bratrského sboru na Jejkově. Třetí, jménem Svatopluk, sloužil ke zvonění jinověrcům.

Věž je opatřena největšími namontovanými věžními ciferníky v republice.

Nabízíme výstup na věž, která bude specielně otevřena pro účastníky SEDM. 

Termín si rezervujte zde: https://sedm.mensa.cz/events/?kat=7

Naučné pořady pro děti i dospělé

Zámek Třebíč

V bývalém valdštejnském zámku sídlí Muzeum Vysočiny Třebíč s nově zrekonstruovanými expozicemi, které lákají k poznání zdejší historie, tradičního života a krás přírody.

Muzeum Vysočiny Třebíč nabízí mnoho pohledů na dějiny i svět kolem nás, s nimiž se může návštěvník seznámit ve stálých expozicích.

Návštěvníci si mohou vybrat ze čtyř stálých expozic:

  • Svět neživé přírody.
  • Svět portálů a bran.
  • Valdštejnové na Třebíči.
  • Lidé. Místa. Osudy.

Nabízíme vám prohlídku zámku s průvodcem Valdštejnové na Třebíči.

Zámecká expozice

Vůbec poprvé od roku 1945 se na třebíčském zámku objevuje expozice věnovaná valdštejnskému rodu v Třebíči. Rod Waldstein-Wartenberg, který zde sídlil od 17. století do konce druhé světové války, připomíná zámecká expozice s důrazem na období přelomu 19. a 20. století. Návštěvníci mají možnost procházet šlechtickými interiéry, včetně dětského pokoje či bohaté knihovny. Součástí expozice je rovněž zcela mimořádná sbírka dýmek. Pro expozici byly vedle unikátních archivních materiálů využity také vzpomínky hraběnky Anny Marie Waldstein-Wartenberg. 

Objednávejte zde: https://sedm.mensa.cz/events/?kat=7

Nabízíme vám unikátní kostýmovanou prohlídku zámku.

Pro děti od dětí – kostýmované prohlídky

Ocitnete se ve 30. letech 20. století na třebíčském panství rodiny Valdštejnů. Seznámíte se
s životem hraběte Emanuela a hraběnky Adrienny, ovšem zavítáte i do daleké minulosti a dozvíte se
příběhy, které o třebíčském panství kolují.

Objednávejte zde: https://sedm.mensa.cz/event/?ide=890&sch&kat=12#description

Muzeum Vysočiny Třebíč - Zámek

Edukační program Život v klášteře

Budova zámku byla dříve benediktinským klášterem. Pojďte nahlédnout do tajů klášterního
života. Návštěvníky přivítá bratr Matouš a provede je místy, kam je běžnému návštěvníku vstup
zapovězen. Návštěvníci se rozhodnou, zda-li vstoupí do kláštera a oddají se mnišskému životu.

Objednávejte zde: https://sedm.mensa.cz/event/?ide=894&kat=12#description

Centrum tradiční lidové kultury Třebíč

Lidové zvyky, obyčeje, tradice, kroje, tance a písničky

Návštěvník zjistí, jaké jsou národopisné oblasti ČR, kroje, tance a písně daných oblastí,
zejména pak Horácka. Ukážeme si, jaké probíhaly v průběhu roku oslavy, co si lidé připomínali, čím se
bavili. Společně si zazpíváme a zatančíme kolem májky.

Objednávejte zde: https://sedm.mensa.cz/events/?kat=12

Hvězdárna Třebíč

Hvězdárna nabízí dvě přednášky vhodné pro děti a dále pozorování večerní oblohy.

Nejkrásnější úkazy na obloze – povídání o mimořádných nebeských
úkazech, které by člověk alespoň jednou v životě měl vidět.

Souhvězdí – Nebe plné zázraků – co jsou to souhvězdí, jak vznikla, jejich
dělení a další zajímavosti.

rezervovat místa můžete zde https://sedm.mensa.cz/events/?kat=12

Mozkoherna

Zábavný trénink mozku pro celou rodinu. Neurotechnologie, mozkohračky, chytré hry a moderní hlavolamy.

Jediná posilovna pro mozek v České republice.

Na vlastní hlavě zjistíte, že trénink mozku rozhodně není nuda.

Nezapomenutelné zážitky...

Svými myšlenkami budete ovládat létající kuličku na přístroji Mindflex. Čeká vás překážková dráha, kterou zdoláte za pomoci své vlastní koncentrace. Sílu mysli si prověříte na Mindballu - hře budoucnosti. 

Postřeh a rychlost vašich reakcí si otestujete při hrách na Sunballu. Můžete si zahrát ping-pong, proměnit se v zachránce planety nebo změřit své mentální i fyzické reakce při automobilovém závodě– tyto hry budete ovládat speciálními interaktivními míčky.

Nečekané zážitky prožijete s Laxballem, kde si potrénujete emoční rovnováhu a zlepšíte koncentraci a relaxaci. Dráhy s překážkami zdoláte svými schopnostmi ovládat své myšlenky.

Postřeh a rychlost reakcí si otestujete na Blazepodu – zcela nová dynamická aktivita, která bude bavit úplně všechny. Proměníte se totiž do lovce světel.

Mozkové buňky rozhýbete s mozkohračkami. Jsou to moderní chytré hry z celého světa pro jednoho i více hráčů. Jejich obrovskou výhodou jsou jednoduchá pravidla a nastavitelné úrovně obtížnosti. Mozkohračky vybíráme podle věku a schopností jednotlivých účastníků.

Minimální věk dětí je 7 let.

Termíny k objednání naleznete zde: 

https://sedm.mensa.cz/events/?kat=12

Naučná stezka Po stopách opatů a rabínů

společná procházka - trasa asi 3 km

Naučná stezka prochází městskou památkovou zónou Třebíč a seznamuje se zdejšími nejvýznamnějšími historickými památkami – bazilikou sv. Prokopa a unikátně zachovalou židovskou čtvrtí a židovským hřbitovem (památky UNESCO).

Keltský stromový kalendář v Týnském údolí

zábavná hledačka, trasa asi 2,5 km

Stromy poprvé vyrostly v pradávné minulosti, patří mezi největší organismy na Zemi a dožívají se vysokého věku. Jsou nedílnou součástí našeho života a lidé by bez nich nemohli žít. Stromy produkují kyslík, filtrují vzduch a zlepšují jeho kvalitu, vyrovnávají teplotní extrémy, zachycují prach a škodliviny, tlumí hluk, jsou životním prostorem pro řadu živočichů, dávají nám dřevo, využívají se v léčitelství.

Ale nejenom to. Stromy jsou krásné a mají vliv na naši psychiku. Někteří lidé se dotykem se stromem nabíjejí energií.  Ti, kdo mají rádi přírodu, při návštěvě lesa pociťují, jak se jim do žil vlévá nová chuť do života. Cítí se tam dobře a často se do lesa vracejí. Tito lidé stromy obdivují, váží si jich a podporují aktivity, které vedou k ochraně přírody. Kéž by takových lidí bylo více!

Stromy patří k nejvýznamnějším symbolům lidstva. Staré národy věřily, že jsou nabité božskou sílou a spoustou energie. Jedním z takových národů byli Keltové. Byli pověstní svým blízkým vztahem k přírodě, která pro ně byla posvátná a ze které čerpali moudrost. Žili v souladu s přírodou. Věřili, že stromy mají magickou moc, uctívali je a obdivovali. Keltská úcta ke stromům se projevovala např. tak, že než byl strom poražen, lidé ho odprosili. Věřili také, že člověka, který strom bezdůvodně zničí, bohové krutě potrestají. Lidské vlastnosti Keltové přirovnávali k vlastnostem vybraných stromů a podle stromů dokonce sestavovali i horoskopy. Každý člověk patří podle data narození k jednomu ze stromových znamení a může mít podle svého stromu některé vlastnosti. Tak vznikl Keltský stromový kalendář.

Keltský stromový kalendář se nachází v Týnském údolí v Třebíči. Je to stezka (viz mapa), na které je 21 zastavení, každé u jednoho stromu. U stromu se nachází cedulka s číslem (viz mapa) a QR kódem, po jehož načtení se zobrazí zajímavosti
o stromu a informace o možných vlastnostech lidí narozených ve znamení daného stromu.

Ke stromovému kalendáři patří i zábavná „hledačka“ – quest.

Přednášky

rezervace na přednášky provádějte zde:

https://sedm.mensa.cz/events/?kat=11

 

 

Podporujeme nadané děti pro budoucnost

Seminář z projektu Mensy na podporu nadaných dětí v českých školách.

 

Rozum a emoce

Rozum a emoce u nadaných dětí a rizika podcenění zralosti aneb skryté rezervy mozku. Přednáší MUDr. Jana Hájková,  psychiatr z FN Brno.

 

Montessori cestou

Přednášející Petra Švamberková, absolventka dvouletého diplomového kurzu Montessori pro děti 6-12 let, a Jaroslav Švamberk, již v roce 2018 zakladatel Spolku Montessori Hořice a iniciátor vzniku Montessori vzdělávání v regionu Hořice v Podkrkonoší.

Karty ctnosti

 
Projekt výchova ke ctnostem ukazuje, že karty pomáhají nadaným dětem lépe porozumět abstraktním pojmům jako vytrvalost, respekt, trpělivost, ochota, sebekázeň, sebeúcta, zvídavost.
Nadané děti díky precizní pojmové definici rychle porozumí abstraktním pojmům a hlavně je pak dokáží využívat při kontaktu s druhými dětmi i dospělými. Lépe dokáží vyjádřit své vnitřní pohnutky a potřeby.

 

Komunitní energetika aneb fotovoltaická elektrárna a co dál?

Přednášející Jaroslav Švamberk má vlastní zkušenost s provozem FVE od r. 2010, zaměřuje se na problematiku komunitní energetiky, úspory energií v domácnostech i firmách.

 

Specifické poruchy učení u nadaných dětí

Problematika dvojvyjímečně nadaných. Přednášející Mgr. Martina Doležalová je školní psycholog.

 

Matematika Hejného pro rodiče

Učí se vaše dítě matematiku, které nerozumíte? Je Hejného matematika dobrá metoda pro chytré děti?

Přednáší Mgr. Petra Sadílková, učitelka ze ZŠ Křídlovická, Brno, lektorka H-mat.

Také tato přednáška je ze zdravotních důvodů zrušena.

 

Nadané dítě ve škole

Zkušenosti se vzděláním nadaných a mimořádně nadaných dětí na základní škole. Přednáší PhDr. Alena Nováková, učitelka ze ZŠ Křídlovická a lektorka klubu Zvídálek pro nadané předškoláky.

Tuto přednášku jsme bohužel museli zrušit kvůli onemocnění lektorky.